Vedtægter for ‘Foreningen Den Danske Legetænketank’

Vedtaget og gældende pr. 14/12-2018

1. Navn

1.1. Foreningens navn er “Foreningen Den Danske Legetænketank”

2. Formål

2.1 Foreningens formål er at etablere og drive Den Danske Legetænketank – i daglig tale Legetænketanken – som er et tværfagligt, mangfoldigt forum, hvor mennesker med en professionel interesse i leg kan mødes.

Legetænketanken vil:

 • arbejde for bedre rammer for leg som værensform og livspraksis
 • arbejde for en større forståelse af legens muligheder og betydninger for den enkelte og samfundet
 • tale med et kor af stemmer på tværs af sektorer
 • udvikle et nuanceret, fælles sprog om leg, der respekterer og rummer legens mange forskellige dimensioner og paradokser

Legetænketanken er uafhængig af partipolitiske og kommercielle interesser, og forfølger sit formål lokalt, regionalt og nationalt.

3. Medlemmer

3.1 Medlemskab af foreningen kan være personligt eller kollektivt:

 • Personer, som anerkender og støtter foreningens formål og betaler det årlige kontingent kan være medlemmer.
 • Organisationer, foreninger, fonde, virksomheder, institutioner mv. som anerkender og støtter foreningens formål og betaler det årlige støttebeløb kan være kollektive medlemmer

Indmeldelse og udmeldelse

3.2 Indmeldelse kan ske ved kontakt til bestyrelsen
3.3 Udmeldelse kan ligeledes ske ved kontakt til bestyrelsen. Udmeldelse sker desuden automatisk, hvis det årlige kontingent ikke er betalt inden generalforsamlingen.

Eksklusion

3.4 Eksklusion kan finde sted, hvis et medlem handler åbenbart imod foreningens vedtægter, formål eller beslutninger

3.5 Afgørelse om eksklusion træffes af bestyrelsen når minimum fire bestyrelsesmedlemmer er for.

Kontingent

3.6 Generalforsamling fastsætter kontingent og støttebeløb, der kan justeres én gang årligt.

Justeringen skal annonceres mindst seks uger inden betalingsfristen

4. Foreningens organisering

Foreningen er organiseret som følger:

4.1 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år, og kan knyttes an til aktiviteter for og med medlemmerne. Afholdelse af generalforsamling bekendtgøres senest 6 uger før.

Forslag, herunder til ændring af foreningens vedtægter, skal være foreningen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen, og offentliggøres senest 1 uge før denne.

Ændringsforslag til indkomne forslag kan stilles på generalforsamlingen.

Generalforsamlingens faste dagsorden er:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Bestyrelsens beretning
 • Indkomne forslag
 • Aflæggelse af regnskab
 • Vedtagelse af budget inkl. kontingent og støttebeløb
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Eventuelt

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal. Stemmer afgives ved håndsoprækning idet skriftlig afstemning dog anvendes, når det begæres af blot én mødedeltager med stemmeret.

Både personlige og kollektive medlemmer har hver én stemme

Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling af bestyrelsen, og der skal indkaldes når mindst 10% af medlemmerne indsender ønske herom til formanden med angivelse af det eller de emner, som ønskes behandlet.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 2 ugers varsel og senest 1 måned efter at krav herom er tilgået foreningen.

4.2 Bestyrelse

Foreningen ledes af en bestyrelse, som består af fem medlemmer

Bestyrelsen vælges blandt medlemmerne ved generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vælger hvert år hhv. to eller tre bestyrelsesmedlemmer for en periode af to år. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig efter hvert valg med en formand, og vedtager en forretningsorden for deres arbejde.

Tre ud af fem bestyrelsesmedlemmer skal i hele bestyrelsesperioden være medlemmer af Legetænketanken.

Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen inden bestyrelsesperiodens udløb udpeger bestyrelsen et nyt bestyrelsesmedlem frem til førstkommende generalforsamling.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst tre af medlemmerne deltager i mødet. Bestyrelsens afstemninger afgøres ved simpelt flertal.

Stifterne vælger foreningens bestyrelse ved stiftelsen, herunder tre medlemmer for en periode på to år og to medlemmer for en periode på ét år.

4.3 Legetænketanken

Legetænketanken mødes tre til fem gange årligt og fastsætter selv sit arbejde ud fra formålet. Medlemmer af Legetænketanken skal være medlemmer af Foreningen Den Danske Legetænketank.

Legetænketanken kan nedsætte arbejdsgrupper og udvalg til løsning af særlige opgaver og inddrage foreningens medlemmer og andre efter behov.

Ved stiftelsen består Legetænketanken af stifterne (se bilag 1). Legetænketanken udpeger nye medlemmer efter behov.

Legetænketanken repræsenterer foreningen udadtil.

5 Økonomi og regnskab

5.1 ‘Foreningen Den Danske Legetænketank’ er en non-profit forening, der kan have indtægter (fx deltagerbetaling, sponsorer, fonde m.m.) og betale udgifter (inkl. løn), men som ikke skal generere et overskud. Et eventuelt overskud vil løbende blive brugt på initiativer, der fremmer foreningens formål.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret løbende fra 1. januar til 31. december.

Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget og regnskab

5.2 Foreningens tegningsberettigede er bestyrelsesformanden samt ét øvrigt medlem

Der påhviler ikke medlemmerne eller nogen andre nogen hæftelse for de af foreningen påhvilende forpligtelser

6 Vedtægtsændringer

6.1 Forslag til vedtægtsændringer kan fremsættes af foreningens medlemmer, og behandles på førstkommende generalforsamling

Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves ⅔ af de fremmødte medlemmers stemmer.

6.2 Vedtægtsændringer har gyldighed efter generalforsamlingens afslutning.

7 Opløsning af foreningen

Foreningen kan opløses når forslag herom har opnået ¾ flertal på en ordinær generalforsamling samt herefter ¾ flertal ved en ekstraordinær generalforsamling.
Ikrafttræden

Foreningen Den Danske Legetænketank har stiftende generalforsamling 14. december 2018, og vedtægterne træder i kraft umiddelbart herefter.